Annandra

Pergi Sana Pergi

Oleh Annandra

 Kau yang telah menduakan aku

Kau tak pernah setia untukku

Kau berjanji kau pun mengingkari

Kau tak pernah setiakan hati

 

Pergi sana pergi

Dan jangan kembali

Aku tak mau menyayangi kamu lagi

 

Kau berjanji kau pun mengingkari

Kau tak pernah setiakan hati

 

Pergi sana pergi

Dan jangan kembali

Aku tak mau menyayangi kamu lagi

Pergi sana pergi

Dan jangan kembali

Aku tak sudi mencintai kamu lagi

 

Pergi sana pergi

Dan jangan kembali

Aku tak mau menyayangi kamu lagi

Pergi sana pergi

Dan jangan kembali

Aku tak sudi mencintai kamu lagi

 

Pergi sana pergi

Dan jangan kembali

Aku tak sudi mencintai kamu lagi

Oow ow ow oww…